Tjänstepension

Om du har en anställning så omfattas du troligtvis också av en tjänstepension. Tjänstepensionen innehåller viktiga försäkringsmoment och utgör ofta en betydande del av din totala pension.

Det finns i Sverige tjänstepensionsavtal som omfattar olika yrkesgrupper och styrs av kollektivavtal. Det finns även frivilliga tjänstepensionsavtal där företag utan kollektivavtal tecknar försäkringar för sina anställda.

Frivilliga försäkringsavtal kan tecknas direkt hos försäkringsgivare eller via en försäkringsförmedlare. Försäkringshuset Amb & Co AB är försäkringsförmedlare och vi hjälper våra kunder att hitta en lämplig försäkringsgivare för en total tjänstepensionslösning eller som komplement till en kollektivavtalad tjänstepension.

Fem stora kollektiva tjänstepensionsavtal i Sverige är:

-          Avtalspensions SAF-LO - privatanställda arbetare

-          ITP1 och ITP2 - privatanställda tjänstemän

-          AKAP-KL, KAP-KL - kommun och landstingsanställda

-          PA-KFS-09 - kommunala företag

-          PA-03 - statligt anställda

Tjänstepensionens grunddelar är ålderspension, efterlevandeskydd och sjukförsäkring. Inbetalningen till ålderspensionen kan vara förmånsbestämd eller avgiftsbestämd. Förmånsbaserad pension innebär att pensionens storlek bestäms i förväg till en viss procent av din slutlön, premien fastställs för att uppnå utlovad förmån. I en avgiftsbestämd tjänstepension är premien bestämd i förhand och pensionens storlek beror på hur mycket premier som inbetalas, avkastning och avgifter.